İş Hukuku

İş Hukuku

İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir. İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ile SGK’nın taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir.

İş mahkemesinin görevleri şunlardır:

İşçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına iş mahkemesi bakmakla görevlidir. İşçiler haricinde gemi adamları ve gazetecilerin iş ilişkisi nedeniyle açtıkları her türlü dava hakkında yargılama yapma görevi de iş mahkemesine aittir.

İşçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı , iş kazasından kaynaklanan maluliyet veya ölüm nedeniyle tazminat davası , hizmet tespiti davaları , işe iade davaları iş mahkemesinde görülür.

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız bir arabulucu hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bazı uyuşmazlıklar için iş mahkemesine dava açılmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır.

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan aşağıdaki uyuşmazlıklar için iş mahkemesine dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur: Kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatları, ücret alacağı , fazla çalışma ücreti veya yıllık ücretli izin alacakları, genel tatil ücretleri, milli ve dini bayram tatil ücretleri, işe iade davası, işçi ile işverenin birbirine hakaret etmesinden kaynaklanan tazminat davaları. Bu davalar dışında kalan tüm iş hukukundan kaynaklanan davalar doğrudan iş mahkemesinde açılabilir.

İş Hukuku alanında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

İşçi ve işverenin haklarını koruyan iş sözleşmelerinin hazırlanması

Kıdem tazminatı , ihbar tazminatı , kötüniyet tazminatı , fazla mesai ücretleri ,işe iade davaları

Yıllık ücretli izinler , doğum izni , işçinin yaralanma , ölüm ve iş göremezlik durumu

İşçi kusurları , işverenin kusursuz sorumluluğu

Hizmet sözleşmelerinin haklı sebeple feshi

İşçi alacakları

İşçi tazminatları