TİCARET HUKUKU

ŞİRKET AVUKATI NE YAPAR?

Bir ticaret şirketinin kuruluşundan tasfiyesine kadar bütün hukuki prosedürlerde hukuki yardım sağlar,

Sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür,

Şirketin yaptığı ve kendisinden yarım istenilen tüm sözleşmeleri düzenler veya kontrol eder,

Şirket birleşmesi veya devralınması gibi konularda teknik pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışır ve birleşmenin ya da devralmanın hukuki zeminini oluşturur,

Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanmasını ve Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun yapılmasını sağlar,

Hukuki danışmanlık vererek şirketin ihtiyaç duyduğu hukuki bilgileri onlara aktarır,

Şirket aleyhine açılmış davaları takip eder veya şirket lehine dava açar,

Şirketin vergiyle ilgili sorunlarını gidermeye çalışır veya bu tür sıkıntıların yaşanmaması için hukuki denetim yapar,

Şirket alacaklarını tahsil etmek veya mahkeme ilamlarını yerine getirmek için icra kanalına başvurur,

Şirketlerin tür değiştirme işlemlerini yürütür ve bu konuda hukuki zemin oluşturur.

Haksız rekabetin önlenmesine için gerekli işlemleri yürütür ve ortaya çıkan zararların giderilmesini sağlamaya çalışır.

ŞİRKET AVUKATININ ÖNEMİ

Yukarıda da  belirttiğimiz  gibi  hem  ticari  ve  ekonomik  hayat  için  hem  de  sermaye  sahipleri  ve ticari  şirketlerin  muhatapları  için  ticaret  hukuku  oldukça önemlidir. Bu  önem  beraberinde  bir  kontrol  mekanizması  geliştirmiş  ve  bazı  prosedürleri  çok  çetrefilli  hale  getirmiştir.İyi  bir  şirket  avukatı,  şirket  yöneticileri  veya  sahipleri  için  oldukça  karmaşık  görünen  bu  hukuki  prosedürleri  yerine  getirir  ve  bunun  yanında  şirketin  hukuki  temsilciliğini  yapar.

Ticaret  hukukunun  kapsamı  oldukça  geniştir  ve  kanundaki  hükümlerin  birçoğu  emredicidir, bu  sebeple  kanunda  belirtilen  usullerin  izlenmesi, sürelerin kaçırılmaması  ve  bunun  gibi  birtakım  teknik  bilgilere  hâkim  olunması  gerekmektedir.  Bu  teknik  bilgilerin  bilinmesi  iyi  bir  mesleki  bilgi  ve  deneyim gerektirmektedir,Şirket  avukatının  devreye  girmesini  gerektiren  koşullar  bunlardır; yani  şirket  avukatları  şirketi  yönetenlerin  bir  anlamda  pusulasıdır, izlenmesi  gereken  hukuki  yolları  ve  yönü  tayin  ederler.

TİCARET HUKUKU VE ŞİRKETLERİN HUKUKİ DANIŞMANLIĞI

Ticaret  hukuku  kategorisinde  şirket  hukuku,kıymetli  evrak  hukuku,kambiyo  senetleri,sigorta  davaları,ticari  davalar,ticari  işlemler,taşıma  hukuku  gibi  ticari  hayatı  yakından  ilgilendiren  konulara  ilişkin  hukuki  uyuşmazlıklara  dair  güncel  yazı  ve  makalaler  yayınlanmaktadır,Sitemizde  yayınlanan  ticaret  hukukuna  ilişkin  makaleler  hakkında  sormak  istediğiniz  soruları  yazıların  altındaki  hızlı  epostadan  bize  ulaşabilirsiniz.Sorularınıza  ticaret  hukukunda uzman  ticaret  ve  şirketler  hukuku  alanlarında  uzman  avukatlar  tarafından  cevap  verilecektir.

İşverenlerin; mevcut  şirketlerini  ticaret  sicil  kayıtlarından  sildirmeksizin  aktif  olarak  kullanmadıkları, farklı  isimlerle  aynı  veya  değişik  yerlerde  şirketler kurdukları  ve  faaliyetlerini  yürüttükleri  sık  karşılaşılan  bir  durumdur. Bunun  sonucu  olarak  işçinin  söz  konusu  değişik  şirketlerde  girdi  çıktı  yapılarak  çalışması  veya  fiilen  bir  şirkette  çalışırken  sigortasının  başka  bir  şirket  tarafından  yatırılması  gibi  durumlar  karşımıza  çıkabilmektedir. Söz konusu olayların  çözümünde,  organik  bağ  hususunun  araştırılması  gerekmektedir.

Ticaret  hukuku  ticaret  kanununda  düzenlenmiş  bulunan  hukuki  ihtilaflar  hakkindaki  hukuki  düzenlemeleri  içeren  hukuk  dalıdır.Ticari  iş  ise  ticaret kanununda  yer   alan  düzenlemelerle,tacir  sıfatını   haiz  şahıslar  arasındaki  iş  ve  işlemlere  verilen  isimlerdir.Ticari  iş  niteliğindeki  ilişkilerden  doğan  hukuki  uyuşmazlıkların  çözüm  yeri  ise  ticaret  mahkemeleridir.Ticaret  mahkemesi  bulunmayan  yerlerde  bu  davalara  ticaret  mahkemesi  sıfatıyla  asliye hukuk  mahkemeleri  bakmaktadır.Ticaret  hukuku  uzmanı  avukatlar  da  genel  olarak  bu  tarz  uyuşmazlıklarda  görev  almakta  ve  bu  alanda  kendilerini  geliştirerek  tecribe  edinmektedirler.Deniz  ticaret  hukuku  ise  başlı  başına  bir  hukuk  disiplinidir.Kendine  özgü  bir  terminolojisi  ve  pek  çok  teknik  ayrıntısı  bulunmaktadır.

Günümüzde  ticari  faaliyetler  oldukça  gelişmiş  ve  büyümüş  durumdadır . Bu  durum  gelişimin  olumlu  yanlarıyla  birlikte , henüz  ortaya  çıkmayan ihtilafların  erkenden  öngörülmesi  ve  buna  uygun  olarak  tedbir  alınması  ihtiyacı  doğmuştur. Hukuki  problemlerin  çözülmesi,  hukuki  işlemlerin  denetlenmesi   ve  düzenlenmesi  aşamalarında  da  şirketler  ve  ticaret  ile  uğraşan  bireyler  avukata  başvurma  ihtiyacı  duymaktadır. Ticaret  avukatı  ve  şirket  avukatı  tam  da  bu  noktada  önem  kazanmıştır.

Şirketler  hukuku  ticaret  hukuku  bünyesinde  yer  alan; şirketlerin  kurulması, birleşmesi, bölünmesi, sona  ermesi, iflası, iflas  erteleme, şirket  birleşmeleri, şirket  satın  almaları,  devretmeleri  ve  tasfiyesi  vb.  konuları  ile  ilgilenen  hukuk  dalıdır.

Ticaretin   maddi   anlamda  taşıdığı  risk  göz  önüne  alındığında  şirketlerin   kurulmalarından  sonuna  kadarki  süreçte  hukuki  analize  tabi  tutulmaları, hukuk  bilgisine  haiz  bir  kimse  tarafından  incelenmeleri  ve  taşıdıkları  risklerin  belirlenmesi  önem  arz  etmektedir. Bu  yalnızca  şirketin  kendi  işlemlerinde değil  diğer  şirketlerle  yaptıkları  hukuki  işlemlerde  de  geçerli  olmaktadır. Hukuki  danışmanlık  alınmadan  imzalanan  sözleşmeler, yeterince  incelenmeme, sonradan  ortaya  çıkabilecek  hukuki  uyuşmazlıkların  öngörülememesi  gibi  riskler  taşımaktadır. Bu  anlamda  şirketlerin  mevzuata  hakim, ticaret  ve  ticari ilişkiler  hakkında  bilgi  sahibi,  ticaret  avukatı  ile  çalışması  bir  gereklilik  halini  almıştır.

Alacak temliki nasıl yapılır?

Alacağın  devrinde  alacağını  devreden  kişiye  temlik  eden, alacağı  devralan  kişiye  ise  temellük  eden  denir. Borçlunun  sıfatı  ise  değişmeyecektir. Alacağın devri  için  alacaklı  ile  üçüncü  kişi  arasında  alacağın  devri  konulu  bir  sözleşme  yapılmak  zorundadır. Bu  sözleşmede  borçlunun  rızası  aranmaz  ancak  sözleşme  yazılı  şekil  şartına  bağlıdır. Alacağın  temliki  sözleşmesi  adi  yazılı  şekilde  yapılan  sözleşme  ile  de  geçerli  olacaktır. Alacağın  devri  vaadi sözleşmesi  ile  şekil  şartına  bağlı  değildir.

Alacağın  devri  bir  tasarruf  işlemi  olması  sebebiyle  devreden  hem  fiil  hem  de  tasarruf  yetkisine sahip olmak zorundadır.

Aynı alacak ile ilgili birden fazla temlik sözleşmesi yapılmış ise tüm bu sözleşmeler tarih bakımından incelenir. İlk önce yapılan sözleşme ise geçerli sayılır.

Alacağın devri bir kazandırıcı işlemdir. Kazandırıcı bir işlem olması sebebiyle de alacağın devrinin bir sebebe bağlı olması gerekmektedir.

Alacağın temlikinde devrin konusu alacak hakkıdır. Alacağın devri ile sadece hak sahibi değişir. Alacağın değişmesi mümkün değildir.Bazı Alacakların Devredilmesi Kanun Hükmü İle Yasaklanmıştır

Ticaret Hukuku alanında büromuzca verilen hizmetler şu şekildedir:

-İflas ve iflas erteleme davaları

-Marka ve patent başvuru davaları

-Haksız rekabet davaları

-Vergi hukukundan dolayıdoğan davalar

-Ticaret unvanı tecavüzleri ve önlenmesi davaları

-Tüketici hukukundan doğan davalar

-Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler

-Ticari anlaşmaların müzakere edilmesi ve taslak aşamalarındaki danışmanlık

-Ortaklık anlaşmaları

-Kıymetli evrak, senet ve çek alacaklarının icra yoluyla tahsili

-Danışmanlık, yönetim ve hizmet sözleşmeleri

-Sermaye artırımı ve azaltmaları

Antalya Avukat,Avukat Çalışma Alanları
0850 302 4805

 https://www.cesayazilim.com              http://dikicioglu.av.tr/hakkimizda

Bizimle iletişime geçin