İletişim Hukuku-Avukat İletişim

 Avukat İletişim

İletişim Hukuku|Communication

Bilişim Hukuku

 Antalya da Avukat iletişim Hukuku  Bilişim teriminin bir çok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen bir daldır . Ya da daha geniş ve farklı olarak; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören bir bilimdir. Bir diğer tabirle, her türlü bilgi ve verinin elektronik bilgi işlem araçlarıyla işlenmesini ve değerlendirme tekniklerini konu alan bilim şeklinde de tanımlanabilmektedir. Bilişim Hukukunu ise bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan bir hukuk dalı şeklinde tanımlayabiliriz. Bilişim Suçları ise bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak tanımlanabilir. Ya da, bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlar şekliyle de tanımlanabilir

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı

 Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara beyaz yaka suçları da denilir. Bu tür suçların genel olarak ortak özellikleri:
 • Bilişim suçunun işlenmesinde bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması
 • Bilişim suçunun sonucunda çok yüksek kazancın kolay ve daha az riskle temin edilmesi
 • Yeni suçlar olması nedeniyle gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz olması
 • Yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın eksik bilgi veya yeteneğe sahip olma ihtimalinin yüksek olması
 • Diğer suç türlerine göre daha ağır maddi ve manevi sonuçlar doğurması
 • Suç mağdurlarının genelde bilinçsiz kullanıcılar ile ekonomi ve finans sektöründen olması
 • Ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle, genelde basit suçlar haricinde güvenlik güçlerine bildirilmemesi
 • Normal kişiler yönüyle de bu tür suçun mağduru olunması durumunda genellikle takip edilmesi gereken prosedüre tam olarak hâkim olunmaması
 • Zarara uğrayan mağdurların büyük kuruluş ve işletmeler olması durumunda itibar ve prestij kaybetme korkusunun baskın gelmesi
 • Bilişim suçunu işleyenlerin genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşması
 • Bilişim suçu mağdurlarının genellikle ticari faaliyette bulunan kurumlar olması
 • Suçluların çoğunluğu, bazen fiillerinin deşifre olunmaması için ihbar edilmeyeceğinden, bazen ise, bu fiilleri karşılayacak ceza Formunun bulunmamasından cesaretle, eylemlerinin yaptırımsız kalacağına güvenle hareket etmektedir
 • Suçlular adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir.
 • Bilişim suçu, bilgi teknolojilerinden sonra ortaya çıkan yeni bir suç çeşididir
 • Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen suç ayrılmaktadır
 • Bilişim suçu ile mücadele bilinçlendirme ayağı da olan komplike bir süreçtir
 • Suçlu ve suç yöntemi hızlı bir şekilde gelişebilmektedir
 • Genellikle uluslararası boyutu bulunmaktadır

Bilişim Suçu Türleri

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 • Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
 • Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 • Yasa dışı Yayınlar
 • Ticari Sırların Çalınması
 • Terörist Faaliyetler
 • Çocuk Pornografisi
 • Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu)

Türkiye’de Bilişim Hukuku

avukat iletişim Antalya
Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle, her geçen gün farklı suç türleri ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda değişime ve gelişime en açık olan suçu ise bilişim suçları oluşturmaktadır. Globalleşen dünyada yeni bir teknolojik gelişme bütün dünyaya yayılmaktadır. Bunun sonucunda da ülkemizde de gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni bilişim suçları ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de bilişim suçlarına yönelik tek bir kanun yoktur. Onun yerine mevcut kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenmiştir. Türkiye’de bilişim alanında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, genel olarak AB direktifleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Bilişim suçları, her suçun kendi alanına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Bilişim suçlarına yönelik Türkiye’de ilk yasal metin, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 1991 yılında eklenen bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem ibaresidir. Bundan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesince bir çok kanuna bilişim ile ilgili hükümler eklenmiştir. Bilişim suçları ile ilgili en kapsamlı düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer almaktadır. Türk Ceza Kanununun onuncu bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması konularında düzenleme getirmiştir.Türk Ceza Kanununun 243. 244. ve 245. maddelerinde n bilişim suçları düzenlene müstakilen düzenlenmiştir avukat iletişim

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tbmm_internet.anasayfa

Avukat İletişim

 

Diğer çalışma alanlarımıza bakmak göz atmak için buraya tıklayın

avukat iletişim
avukat iletişim