Sağlık Hukuku-SAĞLIK AVUKATI

               Sağlık Hukuku, sağlık hizmeti talep edenler ile bu

hizmeti sunanlar arasında ki ( sağlık hizmeti veren kişi, kurum, kuruluşlar, hasta) ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olmanın yanında aslında daha kapsamlı olarak bunların devletle olan ilişkilerini de düzenlemektedir.

Bu çerçevede ,sağlık hukuku karma bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmakta ve içerisine medeni hukuk, anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku , ticaret hukuku gibi hem özel hukuk hem de kamu hukuku gibi hukuk dallarına özgü kuralları da almaktadır.
               Sağlık hukuku alanında çok sayıda düzenleme bulunmakla birlikte Anayasada yer alan bazı ilkeler aslında sağlık mevzuatının da temelini oluşturmaktadır. Mesela ;Anayasada kişilerin yaşam hakkı dolayısıyla sağlık hakkı temel bir anayasal hak olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anayasanın ‘Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması’ başlığını taşıyan 56. maddesinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu düzenlemektedir.
Bireylerin anayasal güvence altına alınmış en temel haklarından biri olan ‘Sağlık Hakkı’ ve ‘Sağlıklı yaşam hakkı’ herkes için aynı ölçüde , eşit şartlarda hizmet alma hakkına sahip olan insanlar arasında hiçbir ayırım gözetilmemesini ifade eder.
Bu sebeple hasta hakları temelde , sağlık hizmetlerinin olması gereken çağdaş standartlarda , bilimsel ilkeler ve deneyimler doğrultusunda sunulması ve teşhis edilen hastalığa en uygun tedavinin uygulanmasında tıp biliminin ortaya koyduğu normların uygulanmasında titizliğin gösterilmesi konularında şekillenmiştir.
                  Dikicioğlu  Hukuk Bürosu; Sağlık Hukukundan kaynaklanan davaların takibini yapmakta,  kişi ve kurumlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Avukatlarımız; hastalar, hekimler, sağlık işletmeleri ve hastaneler gibi çeşitli sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç imalatçısı şirketler, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler gibi sektörün pek çok farklı kesimine hukuki destek hizmeti sağlamakta, Sağlık Hukuku Danışmanlığı ile birlikte seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.
Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;
–    Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları, hastaları ve devlet kurumları ile aralarında gerçekleşecek sözleşmelerin kanuna uygun şekilde düzenlenmesi ve hazırlanması,
–    Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,
–    Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
–    Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
–    Hekimlerin malpraktisten kaynaklanan cezai ve sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
–    Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi,
–    Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi,
–    İlaç ham maddelerine, cihaz ve malzemelerine ilişkin üretim, dağıtım, distribütörlük ve klinik araştırmalarında düzenlenecek sözleşmelerin hazırlanması,-    İlaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi.

                  Sağlık Hukuku ve Tıp Hukuku Neden Var?

              Hekimler  ile birlikte hastaların  da  sahip  oldukları  hakları  bilmeleri  ve bu  konuda  bilinçli  hareket  etmeleri  gerekiyor. Tıp  dünyasının gelişim kaydetmesi  ve  hekimlerin  kendi  alanında  uzmanlaşabilmesi  için  bu hukuk biriminin  de  katkısı  olacaktır. Her  alanda  olduğu  gibi  bu alanda  da  bilinçli  hareket  etmek  ve  tarafların  sahip  oldukları  hakları öğrenmeleri  de  bu  yüzden  önem  arz  etmektedir.

 

            Tıbbi müdahale-SAĞLIK HUKUKU

          Tıbbi  müdahale , tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi tarafından , doğrudan veya dolaylı tedavi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyeti ifade etmektedir.Bu faaliyetler, en basit teşhis ve tedavi yöntemlerinden , en ağır cerrahi müdahalelelere kadar uzanır.

 

             Malpractice Nedir ?

             Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesi malpractice kavramını ; Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi ‘hekimliğin kötü uygulaması’ anlamına gelir.

          Hekim Hatası durumunda açılabilecek davalar:

            Maddi ve Manevi Tazminat Davası

 

         Hatalı tedavi borçlar hukuku kapsamında bir haksız fiil ve sözleşmeye aykırılık teşkil eder. Yargıtay bu konuda yerleşmiş uygulamaları ile özel hastanelerde hasta ile doktor arasında bir vekalet ilişkisi kurulduğunu kabul eder.
Bu noktada doktor hatası ya da hastane personeli,cihaz vb. sebebiyle zarar gören hastanın hem doktordan hem de varsa doktorun bağlı olduğu hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

           Ceza Davası-CEZA AVUKATI

Hekim hatası hastanın ölümüne sebep olmuşsa bu durumunda TCK 85.maddedeki taksirle ölüme sebebiyet verme suçu oluşacaktır.
Hekim Hatası sonucunda ölüm gerçekleşmemiş ancak hastada sağlık sorununa sebep olmuşsa o zaman da TCK 89. Maddede yer alan taksirle yaralama suçu meydana gelecektir.
Daha çok konuda bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

 

 

Antalya Avukat,Sağlık Hukuku-Sağlık Avukatı
Antalya Avukat,Sağlık Hukuku-Sağlık Avukatı

                                                                                                                                   0850 302 4805