Miras ve Medeni Hukuk

Miras Hukuku

Kişinin ölümüyle birlikte miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Mirastan mal kaçırma , mirasta saklı pay ve mal paylaşımı , tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi vb. gibi miras hukuku sorunları sıklıkla yaşanmaktadır. Miras hukuku sorunlarını çözüme kavuşturan avukatlara halk arasında miras avukatı denilmektedir.

Miras Hukuku alanında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Mirasbırakanın mirasçılarını gösterir veraset ilamı alınması.

Vasiyetname hazırlanması.

Mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle tüm malvarlığının tespitini içerir tereke davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Vasiyetnamenin okunması davasının takip edilerek neticelendirilmesi.

Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Vasiyetnamenin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Tenkis davası açılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması.

Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Mirasın reddi davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Ortaklığın Giderilmesi davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İştirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesine dair açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Gerçek ve tüzel kişileri ele alan medeni hukuk, hukuk birimleri arasında belki de en kapsamlısı olarak karşımıza çıkıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi gerçek ve tüzel kişilerin toplum içerisinde sahip oldukları hakları belirleyen hukuk birimi, bu haklar üzerinde düzenleme yapabilme yetkisine de sahiptir. İnsanlar, doyumları ile birlikte birtakım haklara sahip oluyor ve bu haklar yaşantıları boyunca da elde edecekleri haklar ile birlikte bir bütünü oluşturuyor.

Medeni Hukuk

Medeni hukuk, toplumda yer alan her bireyin hakim olması gerektiği konuları barındırıyor ve en geniş kapsamlı birim olarak karşılık buluyor. Kişinin sahip olduğu hak ve özgürlükleri bilmesi ve buna göre hareket etmesi, yaşam konforunu da belli oranda arttıracaktır.

Yürürlükteki hukuk kaidelerinden bir ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslara olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra miraslarının durumunu düzenleyen kuralların yer aldığı özel hukuk dalıdır.

Medeni Kanun başlıca kaynağı İsviçre’den aldığımız 1926 tarihli “Türk Medeni Kanunu”dur. Günümüzde uygulanan Medeni Kanun 2002 yılının Ocak ayından itibaren yürürlükte olan yeni Medeni Kanun’dur.

Aile Hukuku: Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve iştirak nafakası vb. gibi konuları düzenler. Boşanma davası şu sebeplerle açılabilir:

Zina nedeniyle boşanma davası (MK m.161),

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası (MK m.162),

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası (MK m.163),

Terk sebebiyle boşanma davası (MK m.164),

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165),

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle genel sebeplerle açılan boşanma davası (MK m.166),

Aile hukuku sorunları için vekillik yapan avukatlara da halk arasında boşanma avukatı denilmektedir.

Aile Hukuku alanında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Anlaşmalı boşanma için protokol düzenlenmesi .

Anlaşmalı boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Çekişmeli boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Nişanın bozulması temelinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları.

Nafaka davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Nafaka alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Tazminat alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Müşterek çocukların velayetinin verilmesi için taleplerin takibi ve neticelendirilmesi.

Mal rejimi tasfiyesi davalarının takip edilerek neticelendirilmesi.

Eşlere evlenme öncesi safhada, uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin tanzimi ve tüm

yönlerini kapsayacak şekilde hukuki danışmanlık.

Soy bağının kurulması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Nesebin reddi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Çocuğun Mallarının Korunması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Yabancı ülke mahkemelerinden alınan boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Miras Hukuku